Choď na obsah Choď na menu
 


Ako uspieť vo volebných sťažnostiach pred Ústavným súdom SR

7. 12. 2010

 

Ako uspieť v konaní o volebných sťažnostiach na Ústavnom súde SR

 

 

 

O konaní pred Ústavným súdom  (Ďalej: ÚS) hovorí Zákon č. 38/1993 Z. z. V zmysle § 35 sa za konanie vo volebných sťažnostiach nevyrubujú žiadne poplatky. Chceme však poukázať azda na najdôležitejšie: Súčasťou návrhu na začatie konania (volebnej sťažnosti) musí byť v zmysle § 20 aj splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom alebo komerčným právnikom. Okrem všeobecných záležitostí v § 20, 21 musí návrh obsahovať veci uvedené v § 60. Tzv. petit návrhu, teda časť uvádzajúca návrh, ako má ÚS rozhodnúť musí byť v súlade s § 63, odsek 1. Navrhovateľ musí sám uviesť aj účastníkov konania v zmysle § 21 a § 61. Nedoplnenie návrhu účastníkmi konania alebo nesprávne doplnenie po výzve ÚS býva častým dôvodom odmietnutia návrhu (Ak sťažovateľ, ktorý je kvalifikovane právne zastúpený, v rozpore s ustanovením § 61 ... označil za ďalšieho účastníka konania subjekt, ktorý nie je pasívne legitimovaný (obec, miestna volebná komisia, člen miestnej volebnej komisie), ÚS sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú odmietne. V danom prípade nejde o formálny nedostatok nesprávne označeného účastníka konania na strane odporcu (ktorý by bolo možné odstrániť na základe výzvy Ústavného súdu Slovenskej republiky), ale o označenie subjektu, ktorý je síce formálne správne označený, no nie je v konkrétnom prípade pasívne legitimovaný.( PL. ÚS 18/03 z 20. 2. 2003 a sp. zn. PL. ÚS 37/03 z 26. júna 2003), (Zjavná neopodstatnenosť volebnej sťažnosti vyplýva aj z toho, že navrhovateľ označil za účastníka konania niekoho, kto ním podľa zákona nemôže byť (PL. ÚS 33/03 z 5. mája 2003).

 

Na druhej strane, ÚS by sa nemusel vždy a za každú cenu len návrh odmietnuť (Ústavný súd Slovenskej republiky (sa) musí riadiť princípom materiálneho chápania ústavnosti a vysporiadať sa s každým zisteným a zároveň relevantným porušením zákonnosti a ústavnosti volebného procesu, čo ho tiež oprávňuje preskúmať sťažnosťou napadnuté voľby a rozhodnúť o nej aj mimo rámca jej petitu (Nález ÚS zn. PL. ÚS 96/07 zo 16. apríla 2008).

 

Nižšie uvádzame príklady niektorých prípadov,kedy boli navrhovatelia úspešní a ÚS vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušené – a museli sa konať nové voľby alebo v ktorých US zrušil rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásil za zvoleného kandidáta, ako bolo uvedené v návrhu. Príklady sú zoradené podľa § - ov volebného zákona. Tieto príklady v časovej tiesni dopĺňame aj po uplynutí lehoty, kedy je možné najneskôr podať návrh, teda 8. decembra, keďže návrh je možné aj dopĺňať.

 

Podobné príklady sa nachádzajú aj na stránke Ústavného súdu SR. Tam sú radené chronologicky.

 

Viac na novej stránke Volebné sťažnosti pred Ústavným súdom

 

 

 

Úspešné argumenty sťažovateľov

 

 

 

ÔSMA ČASŤ

 

PRIEBEH HLASOVANIA

 

 

 

§ 31 Hlasovanie

 

 

 

Rok 2000

 

Neúspešná kandidátka na starostku obce Orávka, okr. Rimavská Sobota sa sťažovala, že „(predsedníčka miestnej volebnej komisie, ďalej: MVK) I. G. v priebehu hlasovania opustila volebnú miestnosť a navštívila v mieste bydliska dve voličky, a to M. M., bytom O. a Ž. J., bytom O., bez prenosnej schránky, prevzala od nich hlasovacie lístky, ktoré priniesla do volebnej miestnosti a tam ich vhodila do volebnej schránky za prítomnosti ostatných členov volebnej komisie. V tomto konaní navrhovateľka videla porušenie ustanovenia § 28 citovaného zákona predsedníčkou MVK (k 5. 12. 2010 ide o § 31)

 

 

 

ÚS: „Podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona volič môže požiadať z dôvodov hodných osobitného zreteľa o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti (V znení zákona k 27. 11. 2010: „Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti – pozn. SÚVK). V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkami. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. Z výpovedí členov MVK vyplýva, ... Niektorí voliči oznámili požiadavku návštevy ich príbuzných v domoch. Išlo o chorých a prestarnutých (M. M. a Ž. J.). Komisia rozhodla, že v časti obce vykonajú návštevu členky komisie S. V. a zapisovateľka MVK M. Š., v druhej časti obce občanov navštívia predsedníčka komisie I. G. a členka komisie R. V. Po návrate S. V. a M. Š. išla do obce predsedníčka komisie. Bola informovaná, že ide k dvom voličom, M. M. a Ž. J., preto vzala dva hlasovacie lístky a dve obálky. Vzhľadom na počasie nechcel nikto z členov ísť s ňou, preto išla sama a bez prenosnej schránky. Dôvod, prečo nešla aj druhá určená členka, nevedeli členovia miestnej volebnej komisie hodnoverne vysvetliť. Po návrate do volebnej miestnosti zapečatené obálky vhodila do volebnej schránky za prítomnosti ostatných členov komisie. Proti tomuto postupu nemali námietky ostatní členovia komisie, aj keď si uvedomovali, že takýto postup nie je v súlade so zákonom. Zo zisteného skutkového stavu možno vyvodiť, že postup pri zabezpečovaní hlasov mimo volebnej miestnosti bol v rozpore s postupom upraveným v ustanovení § 31 ods. 6 citovaného zákona a môže byť v príčinnom vzťahu k zistenému výsledku. Nebola zabezpečená tajnosť takto zisťovanej vôle voliča ani vzájomná kontrola členov miestnej volebnej komisie. Tieto porušenia ústavný súd považuje za hrubé, so závažným následkom, pokiaľ ide o ďalší priebeh a výsledok volieb v obci Orávka konaných 23. októbra 1999.“

 

Preto a aj pre porušenie zákona uvedené pod § 41 ÚS vyhlásil voľby za neplatné.

 

 

 

SÚVK: Sudca – spravodajca ÚS si asi nevšimol, že boli nahlásení len dvaja občania, ktorých vybavila uvedeným spôsobom I. G. Za kým, za koľkými osobami a z akých dôvodov boli aj S. V. a M. Š, ÚS sa zrejme ani nepýtal. Nehovoriac o tom, že ÚS si v r. 2000 ešte nevšimol porušenie zákona v tom, že za voličmi, hoci aj s prenosnou schránkou išiel tiež len jeden člen komisie, keďže zapisovateľka ním zjavne nie je.

 

 

 

Rok 2007

 

ÚS: Právo požiadať o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti volebný zákon priznáva individuálnej, konkrétnej osobe - voličovi. Pokiaľ volič toto právo preukázateľným spôsobom využije je volebná komisia povinná a zároveň aj oprávnená vyslať svojich dvoch členov s prenosnou volebnou schránkou práve a len k tejto osobe. Postup volebnej komisie, ktorá vyslala svojich dvoch členov s prenosnou volebnou schránkou do domova dôchodcov bez preukázania žiadosti obyvateľov domova dôchodcov zapísaných v zozname voličov, ktorých totožnosť by bola konkrétne určená, taktiež porušil § 31 ods. 6 volebného zákona (PL. ÚS 30/07 z 31. 10. 2007)

 

 

 

Rok 2008

 

Občania obce Limbach za neúspešnú kandidátku Annu Hrustičovú namietali, že vo voľbách v r. 2006 volebná komisia nepripustila k voľbe jedného voliča, ktorý by volil Annu Hrustičovú. Viťazný kandidát Vladimír Hrašna (Smer-SD) vyhral o jediný hlas. Volič mal asi mesiac neplatný občiansky preukaz a údajne nemal ani doma platný cestovný pas alebo iný doklad, ktorý od neho pýtala komisia. Údajne nik z komisie ho nepoznal a pravdepodobne vtedy nevedeli, že zapisovateľka komisie voliča pozná. Tá sa však do veci neangažovala. Údajne voliča informovali, že môže pristúpiť k voľbám, ak jeho totožnosť potvrdia najmenej dvaja svedkovia známi komisii. Po vypočutí 11 svedkov bolo jasné, že členovia komisie klamali. S upustením výsluchu ďaľších svedkov súhlasil aj právny zástupca sťažovateľov. Napriek tomu, ÚS trvalo až do 6. 2. 2008 kým plénum ÚS za účasti predsedkyne a všetkých ostatných 12 sudcov rozhodli a vyhlásili voľby za neplatné.

 

Členovia komisie, ktorí spočiatku klamali neboli nijako sankcionovaní a keďže nemohli byť ani účastníkmi konania, náhradu trov mohli navrhovatelia požadovať len od víťazného kandidáta. Keďže ten komisiu nijako neovplyvňoval, bol v tom nevinne, súd náhradu trov konania nepriznal (Poplatky za konanie pred ÚS v zmysle § 35 Zák. 38/1990 neexistujú).

 

Do nových volieb stúpol za dva roky počet voličov z 1 067 na 1 157 (V obci býva aj prezident SR a býval aj Ernest Valko), nezávislá kandidátka tieto voľby vyhrala.

 

 

 

Neúspešný kandidát na starostu v obci Jezersko vo voľbách v r. 2006 namietal viacnásobné hlasovanie osôb za iné osoby, spravidla najbližších príbuzných. Naviac, bolo zistené, že najmenej v jednom prípade pomáhala za zástenou s vypĺňaním lístku členka okrskovej komisie. ÚS rozhodol o neplatnosti volieb starostu pravdepodobne najmä preto, že rozdiel medzi ním a víťazom bol len o jediný hlas. O neplatnosti volieb poslancov ÚS nerozhodol, keďže to nikto ani nežiadal – PL. ÚS 13/2007 z 9. 4. 2008, hoci iný nález ÚS č. PL. ÚS/2007 zo 16. 4. 2008 hovorí: „V konaní vo volebných veciach, ktorého účelom je predovšetkým záujem na tom, aby volebný výsledok odrážal skutočnú vôľu voličov a bol tak zachovaný

 

základný predpoklad fungovania demokratického štátu, sa ÚS musí riadiť princípom materiálneho chápania ústavnosti a vysporiadať sa s každým zisteným a zároveň relevantným porušením zákonnosti a ústavnosti volebného procesu, čo ho tiež oprávňuje preskúmať sťažnosťou napadnuté voľby a rozhodnúť o nej aj mimo rámca jej petitu.“.

 

 

 

DEVIATA ČASŤ

 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB

 

 

 

§ 36 Prítomnosť pri sčítaní hlasov

 

 

 

ÚS: „Skutočnosť, že syn odporkyne, ktorý vo voľbách kandidoval za poslanca do obecného zastupiteľstva, pôsobil súčasne v týchto voľbách v pozícii tzv. pozorovateľa podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky vyvoláva pochybnosti o vytvorení regulárnych podmienok na slobodné rozhodovanie voličov, a to napriek tomu, že ústava ani volebný zákon túto možnosť priamo nevylučujú a ani nijakým spôsobom neupravujú.“ (z Nálezu ÚS zn. PL. ÚS 15/07 zo 14. 5. 2008)

 

 

 

SÚVK: V rozpore s nálezom ÚS, ktorým boli zrušené výsledky volieb v Rimavskej Seči a vyhlásené za neplatné vydala ÚVK 16. novembra 2010 uznesenie, podľa ktorého mohli byť pri sčítavaní hlasov prítomní aj kandidáti

 

 

 

§ 37 Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

 

 

 

Rok 1999

 

Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica sa sťažovala, že predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. M. H. (vykonávajúcej aj úlohu okrskovej volebnej komisvojím nekvalifikovaným konaním umožnila sčítavanie hlasov v dvoch miestnostiach. Taktiež umožnila členom Okresnej volebnej komisie zo Skalice zúčastniť sa fyzicky sčítavania hlasov.“

 

 

 

ÚS: „Z výsluchu členov a zapisovateľky miestnej volebnej komisie Ústavný súd SR zistil tieto skutočnosti:

 

a) K otvoreniu volebných urien a sčítavaniu hlasov došlo až po tom, čo sa do volebnej miestnosti dostavili dvaja zástupcovia okresnej volebnej komisie (dnes: obvodná volebná komisia – pozn. SÚVK).

 

b) K sčítaniu hlasov vo voľbách na starostu obce došlo za prítomnosti všetkých členov miestnej volebnej komisie. Tieto výsledky nikto nespochybnil.

 

c) Sčítavanie hlasov kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva od začiatku prebiehalo tak, .že z volebných lístkov diktovala predsedníčka volebnej komisie Mgr. M. H. a výsledky zapisovala členka komisie A. S.

 

a zapisovateľka komisie M. L. Ostatní členovia volebnej komisie boli na chodbe a sčítavania sa nezúčastnili (!!! – SÚVK). Podľa tvrdenia A. S. asi po 30 volebných lístkoch, ktoré čítala predsedníčka miestnej volebnej komisie, prevzala čítanie členka okresnej volebnej komisie. Predsedníčka miestnej volebnej komisie k tomu uvádza, .že sa tak stalo na základe hlasovej indispozície, a preto navrhla p. S., aby čítala ona, čo ona odmietla s tvrdením, .že radšej bude sčítavať, a preto začala diktovať výsledky členka okresnej volebnej komisie.

 

d) Po sčítaní asi jednej štvrtiny volebných lístkov na poslancov do obecného zastupiteľstva členka volebnej komisie A. H. navrhla, aby sa volebná komisia rozdelila do dvoch skupín, pretože priebeh sčítavania hlasov je pomalý a .e vo dvoch skupinách to pôjde rýchlej.ie. So súhlasom všetkých členov miestnej volebnej komisie sa vytvorila druhá skupina v zložení p. N., podpredseda komisie, p. H. a p. S. za účasti člena okresnej volebnej komisie, ktorá odišla sčítavať hlasy do zborovne z toho dôvodu, aby sa navzájom nerušili, pričom zobrali asi polovicu zvyšných volebných lístkov.

 

Sčítavanie hlasov v tejto skupine prebiehalo tak, že člen okresnej volebnej komisie diktoval jednotlivé zakrúžkované čísla a p. N. a p. H. zapisovali výsledky.

 

e) Po sčítaní hlasov v oboch skupinách u. spolu všetci členovia komisie zostavili poradie kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu odovzdaných hlasov. Preto.e na 11., t. j. poslednom voliteľnom mieste, boli dvaja kandidáti, všetci členovia komisie opätovne prekontrolovali volebné lístky kandidátov č. 6 a 13. Za súhlasu všetkých pri kontrole došli k záveru, že u čísla 13 vyšiel jeden hlas naviac, ktorý sa tak dostal v poradí na 11. miesto a 12. miesto zostalo pre číslo 6. Toto riešenie nikto nespochybnil.

 

Z dikcie ustanovenia § 36 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, .že zákon hovorí o miestnosti, kde sa sčítavajú hlasy, teda nehovorí sa o viacerých miestnostiach a ďalej, .e na tomto sčítavaní majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa, z čoho možno vyvodiť, že sa nepočíta s ich aktívnou účasťou pri samotnom sčítavaní hlasov. Možno preto uzavrieť, že táto námietka sťažovateľa je oprávnená, pretože miestna volebná komisia nepostupovala v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. v znení neskoršíích predpisov, najmä ustanovením § 36 cit. zákona.

 

 

 

Rok 2000

 

Neúspešná kandidátka na starostku obce Orávka, okr. Rimavská Sobota sa sťažovala, že „Do procesu sčítavania sa zapojila aj pani A. M. (zastupujúca starostka – pozn. red.), v čom navrhovateľka vidí rozpor s ustanovením § 36 v spojení s § 15 ods. 5 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“

 

 

 

ÚS: „Podľa § 36 citovaného zákona v miestnosti, kde okrsková volebná komisia

 

sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebnej komisie vyššieho stupňa

 

a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala

 

povolenie Slovenská volebná komisia...

 

Z vykonaných výsluchov bolo zistené, že v priebehu volebného aktu vo volebnej miestnosti neboli žiadne rušivé momenty. Zastupujúca starostka A. M. sa v priebehu volieb do volebnej miestnosti dostavila len raz, keď priniesla stravu pre členov MVK, v tom čase boli na kontrole aj členovia OVK.

 

Z vykonaných dôkazov vyplýva, že práve pri zisťovaní výsledkov volieb došlo k zásadným nedostatkom, ktoré spolu so zabezpečovaním hlasovania mimo volebnej miestnosti priamo ovplyvnili výsledok hlasovania a treba ich kvalifikovať ako závažné pochybenie...

 

Na pokyn I. G. odpečatili členovia MVK obe volebné schránky a vybrali hlasovacie lístky, pričom neodpočítali obálky a neporovnali ich s počtom účastníkov volieb...

 

Počas sčítavania hlasov sa aktívne na tomto podieľala aj A. M., zastupujúca starostka obce, ktorá pomáhala otvárať obálky. Túto skutočnosť potvrdili všetci členovia MVK, ale aj sama A. M., ktorá nevedela uviesť, prečo tak postupovala. Podľa jej výpovede usmerňovala členov MVK, aby si odrátali obálky, nevie však prečo tak nepostupovali a hneď začali otvárať obálky a sčítavať hlasy. Podľa výpovede členov MVK hlasovacie lístky sčítavala S. V. pre svoju matku R. V. a M. Ś. pre Ing. J. L. Zápisnicu spísala zapisovateľka MVK M. Š. a všetci členovia MVK ju podpísali bez pripomienok.

 

Pri zisťovaní výsledkov hlasovania občanov členovia MVK postupovali v rozpore s ustanovením § 36 citovaného zákona z dôvodu, že pri sčítavaní hlasov bola prítomná aj zastupujúca starostka A. M., ktorá sa tohto úkonu aj aktívne zúčastnila. Postup MVK bol v rozpore s ustanovením § 37 ods. 2 citovaného zákona, keď členovia MVK nespočítali obálky a neporovnali ich so záznamom o zozname voličov. Predsedníčka komisie I. G. v rozpore s ustanovením § 36 ods. 4 citovaného zákona nekontrolovala správnosť sčítania hlasov. Ukončenie činnosti MVK sa nevykonalo v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 citovaného zákona...

 

Z vykonaných dôkazov vyplýva, že pochybenia ... pri sčítavaní hlasov boli v príčinnej súvislosti s výsledkom volieb a tento výsledok významnou mierou aj ovplyvnili.“

 

 

 

SÚVK: Ústavný súd vyhlásil z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu uvedeného pod § 31 tieto voľby za neplatné. V súvislosti so zistenými skutočnosťami súvisiacich so sčitovaním hlasov, ale aj inými ÚS vykonal aj viacero zmätkov, nepresnosti, nedôsledností.

 

 

 

Rok 2008

 

ÚS: „Skutočnosť, že syn odporkyne, ktorý vo voľbách kandidoval za poslanca do obecného zastupiteľstva, pôsobil súčasne v týchto voľbách v pozícii tzv. pozorovateľa podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky vyvoláva pochybnosti o vytvorení regulárnych podmienok na slobodné rozhodovanie voličov, a to napriek tomu, že ústava ani volebný zákon túto možnosť priamo nevylučujú a ani nijakým spôsobom neupravujú.“ (z Nálezu ÚS zn. PL. ÚS 15/07 zo 14. 5. 2008)

 

 

 

SÚVK: V rozpore s nálezom ÚS, ktorým boli zrušené výsledky volieb v Rimavskej Seči a vyhlásené za neplatné vydala ÚVK 16. novembra 2010 uznesenie, podľa ktorého mohli byť pri sčítavaní hlasov prítomní aj kandidáti

 

 

 

ÚS vyhlásil voľby za primátora Sobraniec v r. 2006 nálezom PL. ÚS 1/2007 z 23. 1. 2008 za neplatné, lebo bolo zistené z podnetu, že v troch z viacerých okrskov sa aktívne zapojili do sčítania hlasov aj zapisovateľky, hoci ÚS rozhodol, že táto činnosť je protizákonná. Hlavným a možno jediným dôvom za vyhlásenie volieb neplatnými však pravdepodobne bola skutočnosť, že v jednom okrsku, kde sa dohodli, že obálky po ich otvorení budú hádzať na zem a pritom nepoužité hlasovacie lístky nezabezpečili proti znmeužitiu, zapisovateľka komisie sa po sčítaní hlasov ponúkla, že všetky ešte raz prepočíta, pričom našla na zemi medzi obálkami jeden hlasovací lístok v prospech vtedajšieho primátora, ktorý týmto hlasovacím lístkom napokon vyhral rozdielom jedného hlasu v celom meste. Navyše, keďže bol počet hlasovacích lístkov vyšší ako počet vrátených obálok navrhla jeden neplatný hlasovací lístok vyradiť a roztrhať, s čím aj väčšina členov komisie súhlasila...

 

Voľby do Mestského zastupiteľstva neplatnými vyhlásené neboli, už aj preto, že to nik nežiadal.

 

Pri inom spore, navrhovateľa Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica, však ÚS rozhodol v ich prospech prakticky len preto, že sa sčítania hlasov zúčastnila osoba, ktorá nebola členom okrskovej komisie, ale bola členom okresnej, teda vyššej, dohliadajúcej komisie. Hoci strana bola v obci outsiderom a žiadny tesný výsledok tam nevznikol a žiadny problematický hlasovací lístok strana nenamietala.

 

 

 

§ 38 Posudzovanie hlasovacích lístkov

 

 

 

SÚVK: V marci 2007 sa starosta obce Perín – Chým, okr. Košice - Okolie vzdal svojej funkcie zo zdravotných dôvodov. Nové voľby sa konali 27. 10. 2007. Podľa výsledkov získali rovnaký počet hlasov dvaja kandidáti: Adriena Baranová za Smer – SD a Jaroslav Trembecký, ktorý kandidoval ako nezávislý. Preto predseda parlamentu Pavel Paška vyhlásil ďaľšie nové voľby. Nové však vyhlásil ešte počas 10 dňovej lehoty na podanie volebných sťažností. Nečakal na to, či niekto relevantným podaním podaním napadne výsledok volieb. Adriena Baranová, odvolávajúc sa na členov miestnej volebnej komisie podala taký návrh včas: návrh na konanie ÚS, ktorý mal zrušiť výsledky volieb a vyhlásiť za starostku ju. Avšak ÚS zostával dlho nečinný. Nepokúsil sa ani o to, aby predseda NR SR vyhlásené voľby v Períne – Chýme pozastavil prinajmenej do času svojho rozhodnutia. Následne sa 15. 3. uskutočnili v obci spomínané nové voľby. Tieto vyhral protikandidá Jaroslav Trembecký. V náleze sa neuvádza, ale pravdepodobne ÚS skontroloval hlasovacie lístky z pôvodných volieb. Pravdepodobne tak urobili až krátky čas pred 6. 11. 2008, Ústavný súd potom zistil, že z 8 neplatných lístkov treba jeden pripočítať v prospech J. Trembeckého a 7 v prospech A. Baranovej. Tým vyhlásil za starostku Annu Baranovú a neskoršie voľby, hoci prebehli zákonným a nikým nebol ich priebeh spochybnený vyhlásil za neplatné. Traja sudcovia ÚS hlasovali proti a ich odlišné stanoviská sú uvedené v náleze.

 

 

 

Tieto všetky zmätky, konanie nových volieb, zbytočné zamestnávanie aj obvodnej volebnej komisie, náklady na  voľby mohol ÚS jednoducho eliminovať. ÚS nerozhodoval prvýkrát o (ne)platnosti hlasovacích lístkov. Ak mal sudca spravodajca v tejto veci jasno, mal teda bez akéhokoľvek odkladu vycestovať do obce, ktorá je len niekoľko km od Košíc. A v priebehu najbližších dní o tom mohlo rozhodnúť plénum ÚS. Predseda NR SR by v tej chvíli nepochybne nové voľby zrušil.

 

 

 

 

 

Neúspešné argumenty sťažovateľov

 

 

 

§ 11, § 14

 

 

 

Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica sa v r. 1998 sťažovala na to, že členovia miestnej volebnej komisie neboli predsedníčkou tejto komisie poučení o ich právach a povinnostiach a z ustanovujúcej schôdze komisie nebola

 

vyhotovená zápisnica.“

 

 

 

ÚS: „Podľa tvrdenia Strany zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica neboli členovia miestnej volebnej komisie predsedníčkou komisie poučení o ich právach a povinnostiach a o ustanovujúcej schôdzi komisie nebola urobená zápisnica.

 

Z výsluchu členov miestnej volebnej komisie Ústavný súd SR zistil, že školenie predsedu, podpredsedu a tajomníčky miestnej volebnej komisie sa uskutočnilo 9. 12. 1998 v Holíči. K poučovaniu ostatných členov komisie tajomníčka miestnej volebnej komisie M. L. uviedla, .že k poučeniu došlo, pokiaľ si pamätá, na obecnom úrade, pričom poučenie prebiehalo tým spôsobom, .že starosta čítal zákon o voľbách.

 

Nepamätá si však, .že by sa o tom spísala zápisnica. Nikto z členov miestnej volebnej komisie, a. na A. S., pri výsluchu neuviedol, že nepozná svoje práva a povinnosti člena volebnej komisie. V tomto smere možno považovať tvrdenie sťažovateľa o tom, .že predsedníčka komisie dostatočne nepoučila členov miestnej volebnej komisie o ich právach a povinnostiach, za účelové a tendenčné, ktoré samo osebe nemôže zakladať dôvod pre vyhlásenie volieb do obecného zastupiteľstva za neplatné. Naviac z ustanovení zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskor.ích predpisov nemožno vyvodiť, že predseda miestnej volebnej komisie má poučovaciu povinnosť voči jej členom. Tvrdenie sťažovateľa o tom, .že z ustanovujúcej schôdze volebnej komisie nebola vyhotovená zápisnica, nie je pravdivé vzhľadom na to, že túto zápisnicu zo 17. 11. 1998 má Ústavný súd SR k dispozícii. Na tejto ustanovujúcej schôdzi boli zvolení predseda a podpredseda miestnej volebnej komisie a podpísali ju všetci členovia tejto komisie.“

 

 

 

SÚVK: Stanovisko Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica a žiaľ už sudcu spravodajcu nezaujímalo. A tieto konania sa na rozdiel od iných súdov završujú na neverejnom zasadnutí, kde teda ani sťažovateľ, ani jeho právny zástupca prístup nemá. To, že zápisnicu miestnej volebnej komisie z prvého zasadnutia pred voľbami, resp. jej kópiu ÚS má, vôbec neznamená, že táto zápisnica bola vyhotovená vtedy, ako je dátumovaná. A ak zápisnicu skutočne podpísali všetci členovia komisie, tak zjeme parochňu anonymného sudcu – spravodajcu, aj poradcu ÚS JUDr. J. L. a H. S., tajomníčky Ústavného súdu SR, ako aj senátu ÚS, ktorý tento nezmysel podpísal. Členovia komisií totiž podpisujú na prvom zasadnutí len sľub. To, či bola alebo nebola zápisnica napísaná aspoň pred odovzdaním volebných dokumentov do úschovy obce ťažko dnes rozsúdiť. Bolo by vhodné zaviesť aj do zákona, že zápisnica musí byť zapísaná do 24 hodine a v tej istej lehote publikovaná aj na webe. Pokiaľ ide o poučenie členov komisie, nestálo by takmer nič, keby každý člen komisie dostal aj písomné poučenie aspoň na dvojstranne potlačenom hárku a keby komentár Ministerstva vnútra k zákonu, ktorý dostávajú o. i. aj všetci predsedovia a podpredsedovia komisií bol publikovaný aj na webe.

 

 

 

§ 15

 

 

 

Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica sa v r. 1998 sťažovala na to, že „Účasť prítomných zástupcov okresnej volebnej komisie nebola zaznamenaná v zápisnici o priebehu volieb a v tejto zápisnici nebolo uvedené ani žiadne uznesenie. Členovia miestnej volebnej komisie nedostali zápisnicu o hlasovaní, aj keď podľa zákona mal každý člen nárok na vydanie jedného jej rovnopisu (§ 15, odsek 4, písm. b)

 

 

 

ÚS: „... Z predloženej zápisnice miestnej volebnej komisie ... ÚS zistil, že prítomnosť dvoch zástupcov okresnej volebnej komisie v nej uvedená nebola. Z výsluchu členov miestnej volebnej komisie Ústavný súd SR zistil, že im nebol vydaný rovnopis zápisnice (§ 14 ods. 4 písm. c) in fine zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskor.ích predpisov – k 8. 12. 2010: (§ 15, odsek 4, písm. b)), pričom zároveň zistil, že o jej vydanie ani nikto nežiadal. Pri výsluchu predsedníčky miestnej volebnej komisie táto na otázku sudcu k tomuto bodu volebnej sťažnosti priznala, že sa stala chyba. Zároveň uviedla, .že keď na to neprišla sama, mohli ju na to upozorniť aj ostatní členovia komisie....

 

Pri úvahe o tom, či zistené poru.enia zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov majú takú závažnosť, že by mohli viesť až. k vyhláseniu volieb za neplatné,

 

ÚS prihliadal na už prv vyslovené stanovisko, podľa ktorého právomoc ÚS zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods. 1 zákona NR SR č. 38/1993 Z. z. sa uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie tohto oprávnenia ÚS sa v.ak vyžaduje hrubé alebo závažné porušenie, prípadne opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb (uznesenie ÚS sp. zn. PL. ÚS 17/1994 z 27. októbra 1994, č. 52/1994 ZNaU).

 

Pri hodnotení zisteného nedostatku zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledkoch hlasovania, ktorý spočíval v tom, .že v nej nebola uvedená prítomnosť členov volebných komisií vyššieho stupňa, prehľad uznesení, ktoré miestna volebná komisia prijala, ako aj namietanej skutočnosti, .že členom miestnej volebnej komisie nebol vydaný rovnopis tejto zápisnice, dospelo plénum ÚS k záveru, že tieto zistené nedostatky nezakladajú právomoc ÚS na to, aby vyhlásil voľby do obecného zastupiteľstva za neplatné.

 

 

 

§ 32

 

 

 

ÚS: „Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. M. H. podľa tvrdenia sťažovateľa .porušila § 28 ods. 4 zákona o voľbách tým, že nabádala voličov, že sa môžu v priestore na úpravu volebných lístkov, teda za plentou, zdržiavať po dvoch...

 

Z výsluchu členov a zapisovateľky miestnej volebnej komisie Ústavný súd SR

 

zistil, .že k takémuto hlasovaniu došlo asi v piatich až šiestich prípadoch, a to bez zlého úmyslu, najmä u starších osôb, ktoré bezradne postávali vo volebnej miestnosti a nevedeli, čo majú robiť (pán P. L. so svojou babičkou, ktorá má 80 rokov, pani N. v prítomnosti manžela, pretože sa jej trasú ruky, pani T. N. s bratom Ľ. A., ktorý nevidí, jeden volič nemal okuliare a chcel, aby mu manželka pomohla pri krúžkovaní, pričom na mená sa nepamätajú, a pod.). Z výpovedí vyplýva, že z členov komisie ich na to nikto nenabádal, sami o to požiadali. V odôvodnených prípadoch pomoc inej osoby pripúšťa aj platná právna úprava.

 

 

 

SÚVK: Verzia ÚS je nenápadne protirečivá. Jednak tvrdia, že niektorí voliči len „bezradne postávali vo volebnej miestnosti a nevedeli, čo majú robiť“ a a na inom mieste, že vraj „sami o to požiadali.“ Pritom miestna komisia by sa ničím neprevinila, keby aj informovala občanov, že môžu o asistenciu iného voliča požiadať.

 

 

 

§ 33

 

 

 

Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica sa v r. 1998 sťažovala na viacnásobné vstupy bývalého starostu do volebnej miestnosti, v ktorej sa mal aj dlhodobo zdržiavať.

 

 

 

ÚS: „Z výsluchu členov volebnej komisie, ako aj bývalého starostu J. S. ÚS zistil, .e bývalý starosta vstúpil do volebnej miestnosti trikrát. Prvýkrát vstúpil do volebnej miestnosti e.te pred začiatkom volieb o 12.00 h, aby odovzdal volebnej komisii dokumenty, ktoré sa týkajú volieb, pričom sa z tejto miestnosti vzdialil e.tepred začatím volieb. Druhýkrát vo.iel do miestnosti v druhý deň volieb ráno, keď volil s manželkou, pričom počas volebného aktu bol pož.iadaný členmi volebnej komisie, aby predložil kandidátne listiny, ktoré mali slúžiť na to, aby sa urobilo poradie kandidátov. Preto asi po hodine vstúpil do volebnej miestnosti tretíkrát, aby tieto kandidátne listiny odovzdal.

 

Podľa názoru ÚS sa v tomto bode nepotvrdilo tvrdenie sťažovateľa o ovplyvňovaní výsledkov volieb bývalým starostom obce.“

 

 

 

SÚVK: „Nezáleží teda len na samotnej skutočnosti prítomnosti kandidátov vo volebnej miestnosti, ale na jej intenzite, nehovoriac ani o chovaní a výrokov kandidátov. V inom prípade ÚS rozhodol o nezákonnom konaní kandidáta, keď tento len odprevádzal niektorých voličov ku dverám do volebnej miestnosti

 

 

 

§ 39

 

 

 

Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica sa v r. 1998 sťažovala na to, že „Účasť prítomných zástupcov okresnej volebnej komisie nebola zaznamenaná v zápisnici o priebehu volieb a v tejto zápisnici nebolo uvedené ani žiadne uznesenie. Členovia miestnej volebnej komisie nedostali zápisnicu o hlasovaní, aj keď podľa zákona mal každý člen nárok na vydanie jedného jej rovnopisu (§ 15, odsek 4, písm. b)

 

 

 

ÚS: „... Z predloženej zápisnice miestnej volebnej komisie ... ÚS zistil, že prítomnosť dvoch zástupcov okresnej volebnej komisie v nej uvedená nebola. Z výsluchu členov miestnej volebnej komisie Ústavný súd SR zistil, že im nebol vydaný rovnopis zápisnice (§ 14 ods. 4 písm. c) in fine zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskor.ích predpisov – k 8. 12. 2010: (§ 15, odsek 4, písm. b)), pričom zároveň zistil, že o jej vydanie ani nikto nežiadal. Pri výsluchu predsedníčky miestnej volebnej komisie táto na otázku sudcu k tomuto bodu volebnej sťažnosti priznala, že sa stala chyba. Zároveň uviedla, .že keď na to neprišla sama, mohli ju na to upozorniť aj ostatní členovia komisie....

 

Pri úvahe o tom, či zistené poru.enia zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov majú takú závažnosť, že by mohli viesť až. k vyhláseniu volieb za neplatné,

 

ÚS prihliadal na už prv vyslovené stanovisko, podľa ktorého právomoc ÚS zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods. 1 zákona NR SR č. 38/1993 Z. z. sa uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie tohto oprávnenia ÚS sa v.ak vyžaduje hrubé alebo závažné porušenie, prípadne opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb (uznesenie ÚS sp. zn. PL. ÚS 17/1994 z 27. októbra 1994, č. 52/1994 ZNaU).

 

Pri hodnotení zisteného nedostatku zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledkoch hlasovania, ktorý spočíval v tom, .že v nej nebola uvedená prítomnosť členov volebných komisií vyššieho stupňa, prehľad uznesení, ktoré miestna volebná komisia prijala, ako aj namietanej skutočnosti, .že členom miestnej volebnej komisie nebol vydaný rovnopis tejto zápisnice, dospelo plénum ÚS k záveru, že tieto zistené nedostatky nezakladajú právomoc ÚS na to, aby vyhlásil voľby do obecného zastupiteľstva za neplatné.

 

 

 

 

 

Argumenty týkajúce sa len dvojdňových volieb

 

 

 

1. Strana zelených na Slovensku, Vrádište, okr. Skalica sa v r. 1998 sťažovala na to, že. „Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. M. H. otvorila volebnú miestnosť v druhý deň konania volieb, teda 19. decembra 1998, len za prítomnosti jedného člena miestnej volebnej komisie, hoci podľa tvrdenia sťažovateľa nebol na to dôvod.

 

 

 

ÚS: Nezákonnosť volieb videl sťažovateľ tiež v tom, .že v druhý deň volieb otvorila predsedníčka volebnej komisie volebnú miestnosť len v prítomnosti jedného člena miestnej volebnej komisie.

 

K tomuto bodu sa výpovede jednotlivých členov miestnej volebnej komisie

 

rozchádzali, pokiaľ ide o počet prítomných členov volebnej komisie pri otváraní

 

volebnej miestnosti. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. M. H. k tomuto

 

bodu uviedla: .Dohodli sme sa, .e sa na druhý deň zídeme v určitú hodinu, asi o pol

 

siedmej, neviem presne, asi by som klamala. Keď som pri.la do budovy .koly, na

 

chodbe bol pán S., myslím .e kurič, nepamätám si, či aj príslu.ník. Chvíľu sme čakali,

 

keď nikto neprichádzal, tak sme sa dohodli s pánom S., preto.e na chodbe bola zima,

 

.e otvoríme tú triedu. Ostatní do.li asi o 10-12 minút, ja si to presne nepamätám..

 

Podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskor.ích

 

predpisov, ak sa konajú voľby v dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej

 

komisie, aby po skončení prvého dňa volebná schránka a prenosná volebná schránka

 

boli zapečatené tak, aby sa znemo.nilo vkladať do nich hlasovacie lístky, a spolu

 

s ostatnými volebnými spismi ich ulo.í na bezpečné miesto. Zákon výslovne nehovorí, koľkí členovia komisie musia byť prítomní pri otváraní volebnej miestnosti, ak sa voľby konajú v dvoch dňoch. Z dikcie ustanovenia § 34 cit. zákona o prerušení hlasovania vyplýva, .e pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporu.enosť pečatí a poznamená to v zápisnici o hlasovaní. Pri hodnotení tejto námietky sťažovateľa bral Ústavný súd SR do úvahy predovšetkým to, že pri otváraní volebnej miestnosti v druhý deň volieb bol prítomný člen miestnej volebnej komisie, ktorý je zároveň členom politickej strany, ktorá je sťažovateľom. Námietka spočívajúca v tom, že pri otvorení volebnej miestnosti neboli prítomní všetci členovia volebnej komisie bez tvrdenia a preukázania skutočností smerujúcich k spochybneniu volebných výsledkov spočívajúcich v manipulácii s volebnými urnami, hlasovacími lístkami a pod., nepostačuje na to, aby Ústavný súd SR na tomto základe vyslovil neplatnosť volieb.

 

 

 

Skratky:

 

 

 

ÚS – Ústavný súd Slovenskej republiky

 

MVK – Miestna volebná komisia (ak je v obci len jeden okrsok, vykoníva aj funkciu okrskovej volebnej komisie)

 

ÚVK – Ústredná volebná komisia

 

SÚVK – Stála ústredná volebná komisia, ktorá koná aj v čase, kedy Ústredná volebná komisia spí zimným, jarným, letným aj jesenným spánkom

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Blood coerce chart

(Avoffsmalofs, 13. 10. 2018 0:15)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-50-mg-alcool/

What is a conventional blood strain

(Avoffsmalofs, 28. 9. 2018 15:17)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/ou-trouver-du-cialis-en-france/

Steep Blood Constraints and Heart Blight

(ALicLalayRar, 12. 7. 2018 15:22)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-20mg-tadalafil-prix/

Viď komentáre

(Admin, 8. 12. 2010 14:39)

k paralelnému článku: http://www.volby.estranky.sk/index.php